Fiili hizmet zammı süresi görevde yükselme sınavında aranan sürelere eklenir mi?

657 sayılı Kanunun “derece yükselmesinin usul ve şartları” başlıklı 68’inci maddesinin (B) fıkrasında;

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

Kurum ve kuruluşların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde “hizmet süresi” genel itibariyle “657 sayılı Kanunun 68’inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri” dikkate alınmaktadır.

“Fiili hizmet süresi zammı” kavramı sosyal güvenlik mevzuatında tanımını bulmuş bir kavram olup, 657 sayılı Kanunda yer almamıştır. Sosyal güvenlik mevzuatında “fiili hizmet süresi zammı” sigortalıların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde ya da unvanlarda (ağır ve yıpratıcı işyerleri, işler, unvanlar diyebiliriz) geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için anılan maddede gösterilen gün sayıları olarak tanımlanmıştır. Hesaplanan fiili hizmet süresi zammı, kapsamdaki bazı sigortalılar için 8, bazı sigortalılar için 5 yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürelerin, 3 yılı geçmemek üzere, bazı sigortalılar için tamamı, bazı sigortalılar için yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir.

Bu açıklamalar ışığında, “fiili hizmet zammı süresi” kapsamdaki memurların sosyal güvenlik/emeklilik haklarına etki yapan süreler olup, görevde yükselme sınavında istenilen hizmet süresi tanımına da girmemesi nedeniyle, görevde yükselmedeki hizmet süresi hesabına dahil edilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x